Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku

Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Wojewoda Podlaski ogłosił kolejną edycję konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku”. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Konkurs o tytuł Laureata Inicjatywy Społecznej Roku adresowany jest do organizacji działających w województwie podlaskim. Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2017 roku. Tytuły Laureata oraz wyróżnienia będą przyznane w kategoriach:
1.    Edukacja i sport.
2.    Kultura i dziedzictwo narodowe.
3.    Budowanie wspólnoty lokalnej.
4.    Polityka społeczna.
Termin składania zgłoszeń trwa do 14 czerwca 2018 roku. Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja realizująca inicjatywę ubiegającą się o uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2017, jak również inny podmiot, w tym organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego i osoba fizyczna. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl

UWAGA:
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NGO/Konkurs+Inicjatywa+Spoleczna+Roku+2017.htm