Seminarium pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” – 11.06.2018 r.

W dniu 11 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznychorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Podczas seminarium zaprezentowano genezę i prawne podstawy społecznych zamówień publicznych oraz praktykę ich stosowania w Polsce. Gościem specjalnym seminarium był Pan Tomasz Schimanek – Ekspert ds. społecznych zamówień publicznych. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej korzyści i barier występujących w stosowaniu klauzul społecznych. W wystąpieniu wzięła udział również Pani Patrycja Oleksińska – Dąbrowska, która przybliżyła tematykę związaną ze społecznie odpowiedzialnymi zamówieniami publicznymi w kontekście Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
W seminarium uczestniczyło 45 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w seminarium i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.