Ekspertyza „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt. „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.
Ekspertyza diagnozuje problemy w rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez wskazanie barier oraz potencjałów: społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w powiecie sejneńskim. Materiał zawiera analizę źródeł zastanych o problemach, barierach a także potencjałach dla rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim, analizę wyników spotkania warsztatowego, jak również wnioski i rekomendacje w przedmiotowym zakresie.
Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do lektury.

Materiały do pobrania:
Ekspertyza
Prezentacja multimedialna