Warsztaty pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 07-08 czerwca 2018 r.

W dniach 07-08 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznejorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zdobycie wiedzy oraz kompetencji w zakresie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy między innymi zapoznali się z tematyką pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej oraz możliwości  funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Leończuk.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.