Warsztaty pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 września 2018 r.

W dniu 19 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było przedstawienie zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym oraz zapoznanie uczestników z metodami aktywizacji społecznej i zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej. Warsztaty poprowadziła Pani Joanna Dejko.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.