Warsztaty pn. „Jak motywować do zmiany – zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi” – 21 września 2018 r.

W dniu 21 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zapoznanie przedstawicieli PES z metodą pracy wzmacniającej motywację jaką jest Dialog Motywujący. Warsztaty poprowadziła Pani Katarzyna Kaszek–Idźkowska.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.