Zmiana terminu Seminarium dla nauczycieli – nowy termin 07.12.2018r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, informuje, iż seminarium pn.:„Ekonomia społeczna – jak ciekawie pokazać przedsiębiorczość społeczną” NIE ODBĘDZIE SIĘ w planowanym terminie, ze względów organizacyjnych. Nowy termin seminarium to 7 grudnia 2018 r.