Zaproszenie na seminarium skierowane do nauczycieli i pedagogów pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” – 7 grudnia 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.:

Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”

Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień związanych z ekonomią społeczną dla kadry pedagogicznej. Różne aspekty związane z ekonomią społeczną w tym wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych i podmiotach społecznych z pewnością jest ważnym elementem  kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, a także zaprezentowanie założeń konkursu dotyczącego ekonomii społecznej dla uczniów. Podczas seminarium zaprezentujemy możliwości korzystania z inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego i mikrograntów.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa na seminarium

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych