Spotkanie robocze OWES i ROPS – 15 listopada 2018 roku

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się kolejne w tym roku, trzecie spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięło 5 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 12 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i ich partnerów projektowych z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie prowadziła Pani Paulina Ograbisz – konsultantka regionalna i ekspert z zakresu ekonomii społecznej z Wrocławia.

Spotkanie rozpoczęła Pani Emilia Gołaszewska – koordynator Biura Projektu ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i programie spotkania. Następnie Pani Paulina Ograbisz omówiła działania promocyjne w kontekście strategii marketingu i sprzedaży oraz przedstawiła przykładowe narzędzia. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty oraz dyskusja na temat budowania marki, wyboru podmiotów i narzędzi w regionie, kształtowania polityki cenowej PES–ów w regionie, segmenty klientów, jak dobierać narzędzia do segmentu klientów. W trakcie warsztatów uczestnicy spotkania pracowali na wybranych przez siebie przykładach przedsiębiorstw ekonomii społecznej z własnego regionu.

Spotkanie zakończono omówieniem spraw bieżących oraz ustaleniem terminu
i tematu kolejnego, ostatniego w br. spotkania roboczego OWES i ROPS.