Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające” – 22-23 listopada 2018 r.

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyły się szesnastogodzinne warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy na temat Dialogu Motywującego oraz ćwiczenie podstawowych umiejętności DM. Warsztaty przeprowadziła Pani Katarzyna Kaszek – Idźkowska.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału
w kolejnych naszych działaniach.