SPOTKANIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – 20 LISTOPADA 2018 R.

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się kolejne, już szóste spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Odbyło się ono w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania. Pierwsza część spotkania poświęcona była aktualizacji członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pani Małgorzata poinformowała o potrzebie aktualizacji Komitetu w związku ze zmianą stanowisk pracy niektórych członków.

W dalszej kolejności przedstawiciele czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego przedstawili prezentacje na temat nowych przedsiębiorstw społecznych założonych w wyniku wsparcia OWES – ów w poszczególnych subregionach. Pierwszy wystąpił Pan Paweł Backiel, który zaprezentował nowopowstałe PS na terenie subregionu łomżyńskiego. OWES prowadzi Stowarzyszenie Europartner AKIE w partnerstwie z powiatami zambrowskim i kolneńskim.

W dalszej kolejności Pan Krzysztof Mnich opowiedział o sytuacji w subregionie bielskim. W związku z tym, iż OWES prowadzony przez Fundacje Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE oraz powiatem bielskim rozpoczął realizacje projektu w terminie późniejszym niż pozostałe Ośrodki, to na jego terenie nie zawiązały się jeszcze nowe podmioty. Prowadzone działania mają charakter doradczy i szkoleniowy, przygotowujący grupy inicjatywne do założenia przedsiębiorstw społecznych.

Kolejne wystąpienie dotyczyło subregionu białostockiego – wspieranego przez Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poprowadziła je Pani Małgorzata Bobryk, która zaprezentowała nowopowstałe przedsiębiorstwa oraz omówiła kwestie problematyczne związane z  zakładaniem jak również prowadzaniem przedsiębiorstw społecznych. Sytuację przedsiębiorstw społecznych w subregionie suwalskim omówił Pan Szymon Cimochowski.

Kolejna część spotkania poświęcona była omówieniu przez Panią Małgorzatę Janczuk stanu prac nad aktualizacją Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. W spotkaniu udział wzięła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna z ramienia projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej, która w następnej części spotkania omówiła złożenia projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia solidarności Społecznej.           Członkowie Komitetu dyskutowali nad tym, które priorytety i cele KPRES wpisują się w region województwa podlaskiego, a które nie i dlaczego.

W dalszej części spotkania odbyła się praca warsztatowa, prowadzona strategią Walta Disney’a. Członkowie RKRES pracowali w odrębnych trzech zespołach tzw. pokojach. Pokój pierwszy to Pokój marzeń, burzy mózgów. Członkowie tej grupy wytwarzali najbardziej fantazyjne idee związane z rozwojem ekonomii społecznej w województwie podlaskim. W grupie tej nie było granic, „wszystko jest możliwe”, wszystkie pomysły uczestników były mile widziane. Najważniejszym i jedynym narzędziem była wyobraźnia. Nie ważne jak absurdalny czy szalony był pomysł – wszystkie traktowano bez zastrzeżeń. Drugi pokój, w którym pracowali uczestnicy spotkania to Pokój realisty. Członkowie tej grupy mieli za zadanie spojrzeć na pomysły marzyciela i zastanowić się co jest w nim kluczowego, a następnie przetworzyć pomysł tak, by stał się możliwy do wykonania. Ostatni Pokój to Pokój krytyka. Tutaj dokonywano krytycznej oceny tego wszystkiego, co do tej pory powstało.

W ostatniej części spotkania omówiono wspólnie wypracowany materiał, wskazując na główne priorytety i działania do realizacji w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego.