Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” – 29-30 listopada 2018 r.

W dniach 29-30 listopada 2018 r. odbyły się szesnastogodzinne warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja
i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zapoznanie przedstawicieli Centrum Integracji Społecznej
i Klubu Integracji Społecznej z metodą pracy wzmacniającej motywację jaką jest Dialog Motywujący. Szkolenie zawierało różne formy pracy prowadzone metodami aktywnymi,
w tym ćwiczenie podstawowych umiejętności DM. Warsztaty przeprowadziła Pani Katarzyna Kaszek – Idźkowska.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału
w kolejnych naszych działaniach.