„Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019.

Informujemy, że został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019, którego celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Udział w Konkursie mogą wziąć: jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r., poz.450 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Szczegóły Konkursu na stronie: