Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej – 17 grudnia 2018 roku

17 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ  w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięło 19 pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej z terenu województwa podlaskiego.

Spotkanie poświęcone było omówieniu dokumentacji prowadzonej przez WTZ/ZAZ, wymianie doświadczeń  nt. systemu funkcjonowania grup w WTZ, stopnia wdrożenia RODO w placówkach. W części warsztatowej spotkania uczestnicy dyskutowali nt. poszczególnych dokumentów prowadzonych przez WTZ.

Spotkanie zakończono omówieniem potrzeb oraz planów na rok 2019.