Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”

Przedmiot konsultacji:

projekt „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”

Termin konsultacji:

12.03.2019 r. – 26.03.2019 r.

Forma konsultacji:

 1. projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 2. konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu Programu. Wszelkie uwagi dotyczące treści należy przekazywać na załączonym formularzu konsultacji społecznych w jednej z trzech podanych form:
 • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
  Kombatantów 7, 15-110 Białystok, w godzinach pracy Ośrodka,
 • drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
  Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
 • drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl;
 1. Opinie i uwagi z datą wpływu przed dniem 27.02.2019 r. i po dniu 13.03.2019 r., jak również niepodpisane lub przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym nie będą uwzględniane;
 2. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu oraz ROPS w Białymstoku nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

Materiały do pobrania:

 • Formularz   formularz konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019-2023

 

 • Program  projekt Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019-2023

 

 • Zaproszenie  Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019-2023

 

 • Sprawozdanie Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023.” Celem ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do treści skanowanego dokumentu zamieszczonego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, informujemy, iż w ROPS w Białymstoku istnieje możliwość odczytania treści tych dokumentów przez wyznaczonego pracownika.