Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 21.03.2019 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny za rok 2018 należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w części „Wnioski końcowe” formularza OZPS wskazać wnioski i rekomendacje stworzone na podstawie przeanalizowanych danych. Przekazany przez Państwa formularz OZPS wraz z rekomendacjami będzie służył
do opracowania faktycznych zasobów i potrzeb pomocy społecznej na poziomie województwa.