Zaproszenie powiatów i gmin wiejskich województwa podlaskiego do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza powiaty oraz gminy wiejskie do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa GMINA

Karta zgłoszeniowa POWIAT

WZÓR LISTY AKTYWNOŚCI i USŁUG

OPRACOWANIE LISTY AKTYWNOŚCI I USŁUG