Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

Uchwałą NR VIII/83/19z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Program zawiera diagnozę najważniejszych obszarów pomocy społecznej i wykluczenia społecznego w województwie podlaskim, rekomendacje, cel strategiczny, cele operacyjne oraz kierunki działań. Określa wyzwania i założenia pomocy społecznej w stosunku do możliwości, zasobów i zdiagnozowanych potrzeb województwa podlaskiego.

 

Materiały do pobrania:

Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023