Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023

Uchwałą NR VIII/84/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Program zawiera diagnozę najważniejszych obszarów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim, cele strategiczne i cele operacyjne oraz kierunki działań zgodne z możliwościami, zasobami i zdiagnozowanymi potrzebami województwa podlaskiego.

Materiały do pobrania:

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019-2023