Wizyta studyjna do Włoch

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach Projektu, w dniach 13 – 17 maja 2019 r. zorganizował wizytę studyjną do Włoch – Mediolan, Werona. Podczas wizyty były odwiedzane organizacje prowadzące mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Wizyta studyjna we Włoszech wzbogaciła naszą wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych  ww. kraju.

  Dowiedzieliśmy się, iż od lat 70-siatych  nie funkcjonują domy pomocy/opieki i szpitale psychiatryczne we Włoszech dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

Odwiedziliśmy m.in. Spółdzielnię Socjalną Cascina Biblioteca i mieszkania wspomagane „La Combriccola”, gdzie mieszkają m.in. osoby z zespołem Downa, Cascina Biblioteca jest wzorcowym ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych, jest to gospodarstwo wiejskie stanowiące własność publiczną, znajdującą się na zielonym obszarze rolnym o powierzchni blisko 13 hektarów.

Ideą ośrodka jest połączenie działalności różnych organizacji pozarządowych w celu wspomagania osób niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach życia.

W 2007 roku otwarto La Combriccola, drugi ośrodek pobytu stałego Spółdzielni dla 10 osób; – w 2008 roku zrealizowano projekt Progetto Piuma, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą przez kilka miesięcy próbować samodzielnego życia na własny rachunek; – w 2009 roku uruchomiono innowacyjną usługę A casa mia, w ramach której stały zespół pracowników pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie, żyjącym samodzielnie we własnych domach; – w 2010 roku uzyskano akredytację na świadczenie usług dziennych CSE i SFA, w ramach których prowadzone są zajęcia społeczno-edukacyjne dla 35 dzieci niepełnosprawnych; – w 2010 roku otwarto wreszcie City Farm, gdzie niepełnosprawne dzieci organizują i prowadzą warsztaty dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Mediolanie.

Fundacja Idea Vita onlus Idea Vita to Fundacja Partycypacyjna Onlus, założona w grudniu 2000 roku. Jest to pierwsze we Włoszech Fundacja Partycypacyjna, zajmująca się zagadnieniami socjalnymi. Wcześniejsze doświadczenia dotyczyły przede wszystkim działalności kulturalnej. Założycielami Fundacji są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, którzy pragną wspomagać swego bliskiego przez całe jego życie. Oprócz członków-założycieli Fundacja zrzesza członków uczestników, są to wolontariusze, którym bliska jest idea Fundacji i pragną wspierać jej działania swoją wiedzą zawodową oraz zaangażowaniem. Fundacja Idea Vita jest oficjalnie uznana przez Region Lombardia. Fundacja oferuje zintegrowane usługi w zakresie pobytu stałego na obszarze swego działania i modele życia dostosowane do potrzeb i oczekiwań poszczególnych osób. Najważniejszą kwestią jest jakość życia osoby niepełnosprawnej, dlatego też prowadzone są działania monitorujące, aby zapewnić utrzymanie wysokiej jakości przez całe życie, także wówczas, gdy odejdą najbliżsi członkowie rodziny osoby niepełnosprawnej. Osiągnięcie tych celów jest możliwe przede wszystkim dzięki wyczuleniu i zaangażowaniu rodzin, dla których sytuacja, w jakiej muszą żyć, jest często ogromnym obciążeniem emocjonalnym, co przekłada się na jakość funkcjonowania w życiu codziennym i zamykanie się we własnym kręgu. Fundacja, która pragnie przede wszystkim wspierać rodziny, proponuje różnego typu przedsięwzięcia, skierowane do najbliższych krewnych, czyli rodzeństwa i innych dzieci, opiekuna społecznego i instytucji, mających kontakt z osobą niepełnosprawną. Usługami Fundacji zarządzają spółdzielnie socjalne, z którymi Fundacja ściśle współpracuje, także w kwestii przygotowywania i realizacji programu życia poszczególnych podopiecznych.

Wizytowana przez nas Spółdzielnia Socjalna Azalea, w której mieszkają wspólnie osoby z różnego rodzajem niepełnosprawności oraz pracują w hotel Gran Can prowadzonym przez ww. Spółdzielnię, pokazało nam w jaki sposób można powiązać pracę z samodzielnym mieszkaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Osoby biorące udział w wizycie studyjnej mogły poznać ciekawe pomysły, dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które są realizowane na terenie Włoch.

 Z pewnością wizyta studyjna przyczyni się do wypracowania modelowego rozwiązania z zakresu modelu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa.