Wizyta studyjna do Gdańska

           Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach Projektu, w dniach 30.07 – 2.08.2019 r. zorganizował wizytę studyjną do Gdańska. Celem wizyty było odwiedzenie organizacji prowadzących mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

           Wizyta studyjna do Gdańska była podsumowującą wizytą ukazującą standardy i doświadczenia zarówno krajowe jak i międzynarodowe w prowadzeniu mieszkań wspomaganych.

            Podczas wizyty Zespół Ekspertów ds. Modelu spotkał się z pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku, którzy przedstawili rozwiązania jakie stosowane są w mieście Gdańsku. Zaprezentowany został Program Mieszkalnictwa Społecznego, którego głównym celem jest rozwiązywanie kwestii mieszkaniowych, rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, w tym również osób niepełnosprawnych. Program jednocześnie realizowany jest z innymi programami wspomagającymi, przez co beneficjenci obsługiwani są kompleksowo. W realizacji programu biorą udział przedstawiciele wielu instytucji, organizacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku.

            Odwiedziliśmy Osiedle Sitowie, które powstało w ramach Programu Osiedle Sitowie, który opracowano we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk, sześć z nich zostało przekazanych organizacjom pozarządowym. Osiedle Sitowie to sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu oraz przygotowaniu pro-zawodowym Projekt kompleksowych działań aktywizacyjnych realizowany według zasady: wspierać i wymagać. Obecnie w Projekcie bierze udział 5 organizacji pozarządowych m.in. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”, Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ.

            Zorganizowane zostało, również spotkanie  z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Gdańsk, którzy zaprezentowali swoją działalność, a następnie spotkaliśmy się z mieszkańcami oraz pracownikami Zespołu Mieszkań Społecznych PSONI, który jest inicjatywą rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.

            Wizyta studyjna pokazała uczestnikom standardy mieszkalnictwa wspomaganego jakie wypracowano przez wiele lat w Trójmieście, a jednocześnie pozwoliła na porównanie rozwiązań jakie stosowane są w kraju, a jakie za granicą.