Spotkania robocze OWES i ROPS – 27 oraz 28 listopada 2019 r.

27 oraz 28 listopada 2019 r. odbyły się spotkania robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniach udział wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i ich partnerów projektowych z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkania prowadził Pan Zbigniew Prałat – konsultant regionalny projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” – koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Spotkanie rozpoczęto przywitaniem przybyłych gości, omówieniem spraw bieżących oraz poinformowaniem o celu i programie spotkania. Celem spotkania w dniu 27.11.2019 r. było omówienie zmian „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, planu i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw OWES z ROPS. W dniu 28.11.2019 r. omówiono zagadnienia opracowania planu i zasad współpracy OWES z ROPS oraz regulaminu udzielania dotacji w województwie podlaskim.

Spotkanie zakończono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.