Ogłoszono konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuję że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w dniu 20 stycznia 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

    O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

    Oferty konkursowe wraz z załącznikami na formularzu (stanowiącym załącznik nr 1 oferty) określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2008 r., poz. 2057), z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” należy:

  • przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, lub
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3 w terminie do dnia 11 lutego 2020 roku.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2020

oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-wramach-programu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-od-zaleznosci-kusamodzielnosci-edycja-2020.html.