Polecenie Wojewody Podlaskiego o czasowym zawieszeniu działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 roku.

Białystok, 11 marca 202

 

WOJEWODA PODLASKI

Bohdan Paszkowski

PS-VI.960.5.2020.EF

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

Burmistrzowie

Wójtowie

wszyscy

 

 

             Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku, w:

 

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej.

              Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

WOJEWODA PODLASKI

     Bohdan Paszkowski

 

Materiały do pobrania:

Polecenie o czasowym zawieszeniu działalności wydane przez Wojewodę Podlaskiego