REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – NABÓR IV

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin
z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach

Rekrutacja jest organizowana na podstawie założeń projektu „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem rekrutacji jest wyłonienie gmin z terenu województwa podlaskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, które stanowić będą grupę docelową wsparcia projektowego, realizowanego w ramach Projektu. Celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu modelu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI). Opracowany standard zostanie następnie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla ONI, w których jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb ilość miejsc pozainstytucjonalnej opieki dla tych osób.

Przewidywany termin realizacji projektu: 1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2022 r.

W związku z tym zapraszamy gminy, które widzą potrzebę wdrożenia opisanego wyżej wsparcia na swoim terenie do udziału w projekcie.

Warunkiem udziału jest:

  1. wystąpienie zdiagnozowanych potrzeb na terenie danej gminy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
    w tym z zespołem Downa,
  2. posiadanie lokalu mieszkalnego na terenie danej gminy, który mógłby być zaadaptowany na mieszkanie wspomagane,
  3. wymóg zachowania trwałości wsparcia przez okres co najmniej 3 lat od daty zakończenia projektu.

 

 

Zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji Gmin z województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”.

Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie ROPS w Białymstoku pokój 16, II piętro, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 lub nadesłać listownie na ww. adres.

Zgłoszenie gminy należy przesłać do dnia 06.04.2020 r.

Osoby do kontaktu:

– Krystyna Bobrowska – Dąbrowska, tel., 85 744 71 43 w.212

– Aneta Filipowicz, tel. 85 744 72 72 w.210

– Katarzyna Józefowicz, tel. 85 744 72 72 w.210

 

Do pobrania: