Polecenie Wojewody Podlaskiego o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Białystok, 24.03.2020

 

WOJEWODA PODLASKI

Bohdan Paszkowski

PS-VI.960.5.2020.EF

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

Burmistrzowie

Wójtowie

wszyscy

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

POLECAM

przedłużenie czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego w terminie do 10 kwietnia 2020 roku:

  • wszelkich placówek wsparcia dziennego;
  • żłobków,
  • klubów dziecięcych,
  • centrów integracji społecznej;
  • klubów integracji społecznej;
  • dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+;
  • środowiskowych domów samopomocy;
  • warsztatów terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W celu zapobiegania wzrostowi liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zaleca się informowanie mieszkańców domów pomocy społecznej i personel oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Powyższe działania podyktowane są względami bezpieczeństwa i szeroko pojętego dobra mieszkańców domów pomocy społecznej i personel oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin.

W przypadku ośrodków wsparcia prowadzących miejsca całodobowego pobytu (środowiskowego domy samopomocy), zalecam zapewnienie stosownej opieki nad osobami korzystającymi z tej formy wsparcia oraz ograniczenie kierowania i przyjmowania do ww. placówek nowych osób.

Ponadto apeluję o przestrzeganie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i bezwzględnego stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 

WOJEWODA PODLASKI

Bohdan Paszkowski

 

 

 

Otrzymują do wiadomości:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Materiały do pobrania:

Polecenie Wojewody Podlaskiego z 24.03.2020 o pżedłużeniu czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie do 10 kwietnia 2020r.