Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Akademia Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn.: „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych w pomocy społecznej przez 246 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko – mazurskie w okresie od lutego 2020 do stycznia 2022. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń. W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 61 szkoleń 1-dniowych na terenie województwa podlaskiego (31 szkoleń) i warmińsko – mazurskiego (30 szkoleń).

Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach, dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Grupę docelową stanowią kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione:

  • zwrot kosztów podróży (gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika),
  • wyżywienie w trakcie szkolenia,
  • materiały dydaktyczne,
  • ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych potencjalnych uczestników. Celem diagnozy jest określenie zapotrzebowania kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na szkolenia w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej organizacji szkoleń. Pozyskane dane umożliwią rzeczywiste dostosowanie tematyki szkoleń do Państwa potrzeb.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej województwa podlaskiego o wypełnienie załączonej ankiety. Podpisaną i zeskanowaną ankietę należy przekazać na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie potrzeb szkoleniowych udzielają – Pani Monika Jodłowska oraz Pani Joanna Mnich, tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

 

Do pobrania:

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego