Nagrody dla pracowników socjalnych 2020

Jak co roku do 31 lipca 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Polityki Społecznej w Białymstoku  można zgłaszać wnioski o nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Z wnioskiem o w/w mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w 2 kategoriach:
1) indywidualnej –  pracownikom  socjalnym
2) zespołowej – dla zespołu osób i jednostkom organizacyjnym  pomocy społecznej oraz innym podmiotom o których mowa w art. 25 ust.  ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Zasady przyznawania w/w nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. nr 74, poz. 658).

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/informacje-dla-jednostek-podleglych