OGŁOSZENIE NABORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE DLA DPS Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza nabór grantów  w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uruchamia specjalny instrument wsparcia Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19 w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Adresatami wsparcia są pracownicy i pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej  z terenu województwa podlaskiego.

Realizacja ww. Projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Projekt przyczyni się do ograniczenia skutków COVID-19, poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy 22 zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego Domów Pomocy Społecznej (1 dom o zasięgu regionalnym, 1 dom o zasięgu gminnym i 20 domów o zasięgu powiatowym, w tym 15 domów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a 7 domów na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego – przez podmioty niepubliczne).

W ramach Projektu rozdysponowane zostanie w formie grantów 5 610 450,00 zł.

Środki uzyskane w ramach grantu można przeznaczyć na następujące działania:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej, obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). Działanie obejmuje personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze (w tym rehabilitantów, psychologów i terapeutów) oraz personel gospodarczy i obsługę (pracownicy mający bezpośredni kontakt z pensjonariuszami DPS, pracujący w warunkach zagrożenia zdrowia);
  • koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.);
  • koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). W ramach kosztów związanych z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS, możliwe jest sfinansowanie m.in. kosztów związanych z noclegiem (najem pomieszczeń lub doposażenie pomieszczeń w DPS właściwych dla zapewnienia miejsc na kwarantannę mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągów komunikacyjnych czy też pomieszczeń sanitarnych odseparowanych od pozostałych pomieszczeń DPS), wyżywieniem i opieką nad osobami, które będą znajdować się w kwarantannie przed wejściem do DPS lub po powrocie ze szpitali.

Wysokość grantu zależy od liczby pracowników i podopiecznych, pracujących i przebywających w placówkach.

Maksymalna kwota grantu w zależności od wielkości DPS wynosi 600 000 zł., natomiast średnia wysokość grantu dla DPS wynosi 255 020,45 zł. Szczegółowy wykaz maksymalnych grantów dla poszczególnych DPS wskazany został w Załączniku nr 5 do Procedury udzielania grantów w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”.

Dla kogo granty?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o grant w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” są:

  • jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS,
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 57 Ustawy o pomocy społecznej, znajdujące się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego.

 

Przewidywana liczba grantów: 22.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru Wniosków o udzielenie grantu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym. Granty udzielane będą przez Grantodawcę do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z pandemią COVID-19. Okres naboru trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.

Zasady, terminy oraz tryb naboru wniosków i ogłoszenia wyników, jak również wzory niezbędnej dokumentacji określa Procedura udzielania grantów w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” .

Wniosek o udzielenie grantu stanowi załącznik do ww. Procedury. Wypełniony wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

Składanie wniosków odbywa się:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok – wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie, lub

2) elektronicznie – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: rops@rops-bialystok.pl

 

Na kopercie lub w tytule przesłanej wiadomości e-mailowej należy wpisać: Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”.

Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia naboru do 31.08.2020 r.

Bieżące informacje dot. projektu oraz wzory dokumentacji dostępne są na stronie internetowej Realizatora projektu: www.rops-bialystok.pl w zakładce projektu.

Ponadto informacje dot. projektu można uzyskać u Realizatora projektu mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Popławski, tel. 85 744 71 74; e-mail: bezpieczna.przyszlosc@rops-bialystok.pl

Bożena Sury, tel. 85 744 72 72 (w. 209); e-mail: bezpieczna.przyszlosc@rops-bialystok.pl

Załączniki do pobrania