Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

Uchwałą z nr 134/2095/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku, przyjęto do realizacji Projekt pn.: „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” mającego na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Do grupy tej zaliczają się osoby zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki), tj.: osoby starsze, u których zazwyczaj występują choroby przewlekłe bądź wieku starczego, z ograniczoną odpornością, przez co są one najbardziej zagrożone utratą zdrowia lub życia w związku z infekcją wywołaną wirusem SARS-CoV-2, osoby z niepełnoprawnością, u których które cierpią szereg chorób współistniejących, z ograniczoną odpornością, przez co są one drugą grupą z najbardziej zagrożonych utratą zdrowia lub życia w związku z infekcją wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz pracownicy instytucji zapewniających całodobowa opiekę osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością, którzy są narażeni na ryzyko choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ale także mogą również być nośnikiem wirusa w trakcie wykonywania czynności opiekuńczo –pielęgnacyjnych wobec mieszkańców placówek. Dotyczy to przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne, opiekuńcze, porządkowe i obsługowe.

W ramach projektu rozdysponowane zostanie 4 366 024,24 zł bezpośrednio na granty dla podmiotów i instytucji (publiczne i prywatne)  świadczących usługi całodobowego  pobytu w ramach systemu pomocy społecznej, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), działających na terenie województwa podlaskiego oraz posiadających zezwolenia na prowadzenie placówki wydawanego przez Wojewodę Podlaskiego.

Wkrótce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpocznie nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach w/w Projektu. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.rops-bialystok.pl w zakładce Projektu Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”.