OGŁOSZENIE NABORU WIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza nabór Wniosków o udzielnie grantów w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uruchamia specjalny instrument wsparcia placówek realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki) z terenu województwa podlaskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19 w ramach Projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Adresatami wsparcia są osoby zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki).

 

Dla kogo granty?

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o grant są:

 • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne
  lub powiatowe) na terenie województwa podlaskiego posiadający stosowne zezwolenie
  na prowadzenie placówek,
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek
  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego, posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
 • przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom
  z niepełnosprawnością, przewlekle chorym na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek

Przewidywana liczba grantów: 37.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru Wniosków o udzielenie grantu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Nabór wniosków jest naborem zamkniętym, ograniczonym do podmiotów spełniających warunku udziału oraz terminem naboru wniosków o udzielenie grantu.

Zasady, terminy oraz tryb naboru wniosków i ogłoszenia wyników, jak również wzory niezbędnej dokumentacji określa Regulamin udzielania grantów w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej
z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” .

Wniosek o udzielenie grantu stanowi załącznik do ww. Regulaminu. Wypełniony wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

Składanie wniosków odbywa się:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok – wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie, lub

2) elektronicznie – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: rops@rops-bialystok.pl

 

Na kopercie lub w tytule przesłanej wiadomości e-mailowej należy wpisać: „Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”.

Termin składania wniosków: do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30.

Bieżące informacje dot. projektu oraz wzory dokumentacji dostępne są na stronie internetowej Realizatora projektu:

www.rops-bialystok.pl w zakładce projektu.

Ponadto informacje dot. projektu można uzyskać u Realizatora projektu mailowo
lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Popławski, tel. 85 744 71 74; e-mail: krzysztof.poplawski@rops-bialystok.pl

Załączniki do pobrania

1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie grantu

3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Karta oceny

3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Karta oceny

5. Załącznik Nr 4 do Regulaminu – Wzór sprawozdania końcowego

6. Załącznik Nr 4a do Regulaminu – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

7. Załącznik Nr 4b do Regulaminu – Oświadczenie o braku podwójnego finansowania w ramach realizowanego grantu

8. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości wnioskowania o przyznanie grantu

9. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT