Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – informacja o wynikach I rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 47/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na posiedzeniu w dniu 07 września 2020 roku, po przeprowadzonej ocenie złożonych wniosków o udzielenie grantu w ramach I rundy naboru, postanowiła pozytywnie rozpatrzeć wnioski o udzielenie grantu i udzielić dofinansowania 28 podmiotom na łączną kwotę 2 778 536,22 zł tj.:

Lp. Miejsce rankingowe Nr Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Grantobiorcy Punktacja Kwota Kwalifikowalna grantu
1. 1. PS.RPO.COVID.32.2020 Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” 53 117 997,93  
2. 2. PS.RPO.COVID.04.2020 Powiat Wysokomazowiecki Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach 49 117 473,24  
3. 3. PS.RPO.COVID.16.2020 Powiat Białostocki Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy 44 109 775,47  
4. 4. PS.RPO.COVID.22.2020 Powiat Bielski Domowe Zacisze 39 117 595,47  
5. 4. PS.RPO.COVID.08.2020 Powiat Bielski Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 39 117 987,20  
6. 4. PS.RPO.COVID.17.2020 Powiat Białostocki Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce 39 110 900,46  
7. 4. PS.RPO.COVID.06.2020 Powiat Białostocki Dom Pomocy Społecznej w  Czerewkach 39 117 999,84  
8. 8. PS.RPO.COVID.10.2020 Powiat Hajnowski Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” 34 113 706,22  
9. 8. PS.RPO.COVID.01.2020 K.K. Spółka z o.o. Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub podeszłym wieku 34 100 835,00  
10. 10. PS.RPO.COVID.09.2020 Miasto Łomża Dom Pomocy Społecznej w Łomży 31 117 999,80  
11. 10. PS.RPO.COVID.19.2020 Gmina Miasto Suwałki Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 31 114 777,29  
12. 12. PS.RPO.COVID.27.2020 BJ Kowalewicz sp. j. BJ Kowalewicz sp. j. – Dom Opieki Lewandowy Zaścianek 30 117 935,10  
13. 13. PS.RPO.COVID.25.2020 Dom Seniora ATOS Teresa Sobolewska Dom Seniora ATOS Teresa Sobolewska 29 54 802,95  
14. 13. PS.RPO.COVID.20.2020 Fundacja Dialog Noclegownia Fundacji Dialog im. Św. Marii Magdaleny 29 95 682,00  
15. 13. PS.RPO.COVID.02.2020 Zgromadzenie Sióstr FranciskzanekRodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Studzieniczna 29 54 646,61  
16. 13. PS.RPO.COVID.26.2020 Miasto Białystok Dom Pomocy Sołecznej w Białymstoku 29 89 774,17  
17. 13. PS.RPO.COVID.28.2020 Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Babtystów Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Babtystów 29 117 986,00  
18. 18. PS.RPO.COVID.07.2020 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej 26 117 384,80  
19. 18. PS.RPO.COVID.31.2020 Zgromadzenie Sióstr FranciskzanekRodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Augustów 26 117 998,33  
20. 20. PS.RPO.COVID.14.2020 Powiat Moniecki Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach 24 84 257,94  
21. 21. PS.RPO.COVID.29.2020 Miasto Białystok DPS, Świerkowa 19 94 689,60  
22. 21. PS.RPO.COVID.05.2020 Powiat Białostocki Dom Pomocy Społecznej w Uhowie 19 117 995,50  
23. 23. PS.RPO.COVID.30.2020 Fundacja „Dwa Serca” Dom Opieki Senioralnej „Dwa Serca” 16 117 105,17  
24. 23. PS.RPO.COVID.24.2020 Powiat Siemiatyczki Powiatowy Dom Pomocy Społeczny 16 108 938,69  
25. 25. PS.RPO.COVID.23.2020 CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu Caritas Diecezji Łomżyńskiej 14 118 000,00  
26. 25. PS.RPO.COVID.18.2020 Powiat Moniecki Dom Pomocy Społecznej w Mońkach 14 19 194,04  
27. 27. PS.RPO.COVID.15.2020 Dom Gościnny s.c. Ewa Maria Kloza, Jadwiga Borsuk Dom Gościnny s.c. Ewa Maria Kloza, Jadwiga Borsuk 9 66 462,55  
28. 27. PS.RPO.COVID.21.2020 Polski Komitet Pomocy Społecznej Ośrodek Opiekuńczy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie 9 28 634,85