Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – zasady realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o obowiązkach informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz zgodnie z załącznikiem zamieszczonym poniżej.

            Wszystkie działania informacyjne i promocyjne oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników projektu grantowego, powinny zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, za pomocą:

1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;

2) barw Rzeczypospolitej Polskiej;

3) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

W okresie realizacji Grantu Wnioskodawca/Grantobiorca informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. przez:

1)  umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat Projektu grantowego, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku;

2)  zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy/Grantobiorcy krótkiego opisu Projektu grantowego, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu udostępnia obowiązujące znaki do oznaczania Projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” (w wersji kolorowej i czarno- białej).