Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – II runda naboru Wniosków o udzielenie grantów.

W związku z ogłoszeniem II rundy naboru Wniosków o udzielenie grantów w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” informujemy Państwa, że wyniki oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej najpóźniej do dnia 15.10.2020r. Termin zatwierdzenia listy rankingowej uzależniony jest od uzyskania wyjaśnień od wszystkich podmiotów ubiegających się o grant.
W ramach II rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu, złożonych zostało 11 Wniosków o udzielenie grantu na łączną kwotę 1 089 398,79 zł. Komisja Oceny Wniosków informuje, że wszystkie podmioty spełniają definicję Wnioskodawcy oraz Grantobiorcy zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania grantów i kwalifikują się do otrzymania grantu. Wysokość grantu uzależniona jest od wyjaśnień złożonych przez Wnioskodawców w toku oceny Wniosków.