Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – informacja o wynikach II rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny

Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 47/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na posiedzeniu w dniu 16 października 2020 roku, po przeprowadzonej ocenie złożonych wniosków o udzielenie grantu w ramach II rundy naboru, postanowiła pozytywnie rozpatrzeć wnioski o udzielenie grantu i udzielić dofinansowania 11 podmiotom na łączną kwotę 1 040 804,01 zł tj.:

Lp. Miejsce rankingowe Nr Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Grantobiorcy Punktacja Kwota Kwalifikowalna grantu
1. 1. PS.RPO.COVID.38.2020 Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” Schronisko z usługami opiekuńczymi Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” 44 111 934,36 zł
2. 2. PS.RPO.COVID.37.2020 Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” Noclegownia dla osób bezdomnych prowadzona przez Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” 39 114 408,78 zł
3. 3. PS.RPO.COVID.36.2020 Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” Ogrzewalnia dla osób bezdomnych prowadzona przez Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” 36 114 285,98 zł
4. 4. PS.RPO.COVID.41.2020 Fundacja Pomocne Dłonie Fundacja Pomocne Dłonie 21 117 996,40 zł
5. 5. PS.RPO.COVID.39.2020 Rodzinny Dom Seniora „Uśmiech Jesieni”- Ewa Korytkowska Rodzinny Dom Seniora „Uśmiech Jesieni”- Ewa Korytkowska 16 115 662,71 zł
6. 5. PS.RPO.COVID.40.2020 Stowarzyszenie „Sielski Dom” Stowarzyszenie „Sielski Dom” 16 81 142,28 zł
7. 5. PS.RPO.COVID.43.2021 TOR-MED. W Holonkach s.c. Danuta, Jacław i Stefan Torczyński „Dom Opieki „Ostoja” w Łubinie Kościelnym 16 116 000,00 zł
8. 8. PS.RPO.COVID.34.2020 Caritas Archidiecezji Białostockiej Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA w Czarnej Białostockiej 11 43 300,00 zł
9. 9. PS.RPO.COVID.33.2020 Powiat Grajewski Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 9 35 379,25 zł
10. 9. PS.RPO.COVID.35.2020 Caritas Archidiecezji Białostockiej Noclegownia  Mężczyzn Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej,                                         Noclegownia Kobiet Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej 9 98 100,00 zł
11. 9. PS.RPO.COVID.42.2020 MPDM Akacjowy DS. Daniel Tymoszewicz MPDM Akacjowy DS. Daniel Tymoszewicz 9 92 594,25 zł