Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – informacja o wynikach III rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny

Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 47/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na posiedzeniu w dniu 06 listopada 2020 roku, po przeprowadzonej ocenie złożonych wniosków o udzielenie grantu w ramach III rundy naboru, postanowiła pozytywnie rozpatrzeć wnioski o udzielenie grantu i udzielić dofinansowania 6 podmiotom na łączną kwotę 546 833,46 zł tj.:

Lp. Miejsce rankingowe Nr Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Grantobiorcy Punktacja Kwota Kwalifikowalna grantu
1. 1. PS.RPO.COVID.44.2020 Miasto Białystok Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 10 162 953,24 zł
2. 1. PS.RPO.COVID.45.2020 TOR-MED. W Holonkach s.c. Danuta, Jacław i Stefan Torczyński „Dom Opieki „Ostoja” w Łubinie Kościelnym 10 53 273,17 zł
3. 1. PS.RPO.COVID.46.2020 Powiat Białostocki Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy 10 310 237,89 zł
4. 1. PS.RPO.COVID.47.2020 Powiat Bielsk Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 10 4 700,58 zł
5. 1. PS.RPO.COVID.48.2020 Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” 10 6 267,43 zł
6. 1. PS.RPO.COVID.49.2020 Gmina Miasto Suwałki Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 10 9 401,15 zł

 

Jednocześnie Komisja Oceny Wniosków z przykrością informuję, iż jeden Wniosek o udzielenie grantu został odrzucony z powodu niespełnienia kryterium podmiotowego tj. czy Grantobiorca / Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania środków.

W związku z sytuacją, w której podmioty uprawnione do uzyskania grantu, złożyły Wnioski o udzielenie grantu na kwotę przewyższającą wartość III rundy naboru, KOW dokonał podziału środków zgodnie z „Regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”. Na podstawie otrzymanych informacji o liczbie pracowników i podopiecznych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w jednostkach od dnia 01.09.2020r. do dnia 28.10.2020r. (łącznie 349 osób), wyliczono kwotę kwalifikowalną grantu dla poszczególnych Grantobiorców.