Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – zmiana zapisów Regulaminu udzielania grantów w ramach I rundy naboru, II rundy naboru oraz III rundy naboru.

logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny
W związku z realizacją Projektu o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuję, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020, zmianie uległy zapisy Regulaminu udzielania grantu w ramach I rundy naboru, II rundy naboru oraz III rundy naboru. Zmiana dotyczy terminu zgłoszenia zmian do Wniosku o udzielenie grantu, odpowiednio:

 

Jest:

„Rozdział XI: UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

  • 5. Dopuszcza się aktualizację zakresu rzeczowo-finansowego wskazanego we Wniosku o udzielenie grantu, na pisemną prośbę Wnioskodawcy, złożoną przed zakończeniem terminu, na który został udzielony grant – nie później jednak niż 14 dni roboczych przed zakończeniem realizacji grantu. Aktualizacja zakresu rzeczowo-finansowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy o udzielenie grantu.”

 

Zmiana:

„Rozdział XI: UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

  • 5. Dopuszcza się aktualizację zakresu rzeczowo-finansowego wskazanego we Wniosku o udzielenie grantu, na pisemną prośbę Wnioskodawcy, złożoną przed zakończeniem terminu, na który został udzielony grant – nie później jednak niż 5 dni roboczych przed zakończeniem realizacji grantu. Aktualizacja zakresu rzeczowo-finansowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy o udzielenie grantu.”