Szkolenie pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 22, 23, 24 czerwca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się 3 jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach udział wzięło łącznie 39 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego.

Celem szkoleń było pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadził trener  LEX Alphabet z siedzibą w Warszawie, Pan Maciej Kasperowicz – prawnik, wykładowca, trener i konsultant z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Jest Inspektorem Ochrony Danych (IOD) dla podmiotów zarówno z sektora przedsiębiorstw jak również administracji publicznej. Współpracował (w latach 2009-2012) z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – w zakresie interpretacji przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szkolenie prowadzone było w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostały, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
  • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
  • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniach i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu.

 

 

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego