Zaproszenie na szkolenie w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo Akademii Pomocy Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego na jednodniowe bezpłatne szkolenie w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”.

Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, będzie odbywać się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną w formie elektronicznej, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu stosowania nowych przepisów wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Terminy szkoleń do wyboru:

  • 25 października 2021 r. (poniedziałek),
  • 26 października 2021 r. (wtorek),
  • 27 października 2021 r. (środa).

Godziny szkoleń:  8.30 – 15.30.

Szkolenie poprowadzi trener  Centrum Szkoleniowego w Siemianowicach Śląskich, Pan Michał Gluzek – doświadczony Trener, pracownik socjalny – interwent kryzysowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor prowadzący – koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl do dnia  22 września 2021 r. Osobami do kontaktu w zakresie rekrutacji są specjaliści ds. potrzeb szkoleniowych projektu – Pani Monika Jodłowska oraz Pani Joanna Mnich – tel. 85 744 72 72 wew. 209. Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

Program szkoleniowy

Zaproszenie na szkolenie

Projekt „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego