Zaproszenie do konsultacji społecznych „PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2022-2025”

 

Szanowni Państwo,

           

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw do zadań samorządu województwa należy opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone
w Narodowym Programie Zdrowia. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji programów wojewódzkich: Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, powołany Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 222/3964/2021
z dnia 19 sierpnia 2021 r.  

            Zapraszamy wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego
do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w województwie podlaskim na lata 2022-2025”, które odbędą się w okresie od 15.04.2022 r. do 28.04.2022 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag
w trzech podanych formach:

  • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku, w godzinach od 7.30 do 15.30
  • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
  • przekazane drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl.

 

Treść projektu Programu dostępna będzie w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrota podlaskia.pl
  • stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku rops-bialystok.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Państwa opinie pozwolą nam na uformowanie ostatecznej treści Programu. Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Do pobrania: