Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn.„Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną”.

Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną w formie elektronicznej, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych asystentów rodziny nt. diagnozy i form pracy z dziećmi i rodziną dysfunkcjonalną.

Termin szkolenia: 20 – 21.10.2022r

Szkolenie poprowadzi trener Pani Dorota Mączka.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: wioletta.iwanowska@rops-bialystok.pl do dnia 14 października 2022 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Wioletta Iwanowska, tel. 85 744 72 72 wew. 210.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania: