Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym nt. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych
i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną
”.

Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupie do 15 osób.

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną w formie elektronicznej, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i umiejętności asystentów rodziny nt. pracy z rodziną dysfunkcyjną.

Termin szkolenia: 16 i 22 listopada 2022 r.

Szkolenie poprowadzi trener Pani Dorota Mączka.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: katarzyna.lukaszewicz@rops-bialystok.pl do dnia 10 listopada 2022 r.

Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Katarzyna Łukaszewicz, tel. 85 744 71 71 wew. 601.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Materiały do pobrania: