Spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim – 24.11.2022 r.

W dniu 24 listopada 2022 r. w Białymstoku, w Hotelu 3 Trio, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o tematyce i celu spotkania. W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk przedstawiła prezentację o zasobach w sektorze ekonomii społecznej pt. „Statystyka w ekonomii społecznej” oraz opowiedziała o tym, jakie zmiany nastąpiły w tym sektorze w związku obecną sytuacją społeczno-gospodarczą.

W następnej części Pani Marta Lewandowska – doradca makroregionalny SIRES wprowadziła do prac nad opracowaniem Planu Deinstytucjonalizacji. Pani Marta zaprezentowała kontekst krajowy oraz regionalny tworzenia ww. dokumentu. Następnie zgromadzeni uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 5 grup. Poszczególne grupy pracowały w formie warsztatowej nad obszarami tematycznymi takimi jak: seniorzy, dzieci i młodzież (rodziny biologiczne, zastępcze, adopcyjne), osoby w kryzysie bezdomności, osoby z problemami zdrowia psychicznego, osoby z niepełnosprawnościami. Prace te dotyczyły deinstytucjonalizcji, ale również potrzeb związanych z realizacją usług społecznych skierowanych do poszczególnych grup. Po zakończeniu prac warsztatowych, przedstawiciel każdej grupy zaprezentował pozostałym uczestnikom spotkania wypracowany materiał.

Kolejna cześć spotkania poświęcona była tematyce deinstytucjonalizacji usług społecznych w ekonomii społecznej. Dyskutowano o tym, w jaki sposób wzmacniać potencjał PES w świadczeniu usług oraz jaka jest i będzie w nowej perspektywie finansowej rola RKRES, OWES, ROPS we wzmacnianiu sfery usług społecznych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem wystąpień oraz wspólnym obiadem.