Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023 r.

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1327, z późn. zm.) oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe (wraz z załącznikami) na formularzu oferty określonym przepisach rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023, należy przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego):

  • na adres: Wydział Polityki Społecznej PUW ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,

lub

  • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2023 oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartm-konkursie-ofert-w-ramach-programu-mrips-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2023.html

Dodatkowe informacje na temat realizowanego postępowania konkursowego można uzyskać w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod numerem tel. 538 117 280, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.