Informacja o naborze w ramach programu Maluch+

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polittyki Społecznej w Białymstoku informuje o naborze w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu MALUCH+ (link do strony ze wszystkimi informacjami o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029), w którym przede wszystkim gminy mogą uzyskać zagwarantowane im środki na utworzenie a następnie utrzymanie aż przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 trwa do 19 lutego br. O środki mogą się ubiegać wszystkie podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów albo będące dziennymi opiekunami, jednak jak wyżej napisano, pierwszeństwo w otrzymaniu zagwarantowanej specjalnym algorytmem puli środków mają gminy. Niezwykle istotne jest, aby zainteresowane podmioty prowadzące ww. instancje opieki nad dziećmi do lat 3 wystąpiły o środki, gdyż na tym etapie nie jest planowane powtarzanie naboru, a program będzie wdrażany aż do 2029 r. O środki zainteresowany podmiot aplikuje elektronicznie składając jeden wniosek na środki z KPO i EFS+. Trzeba założyć odpowiednio wcześniejszy czas na wypełnienie i ewentualne problemy techniczne. Obecnie rozstrzygnięcie naboru planowane jest na koniec kwietnia 2023 r.

Przesyłamy link do ogłoszenia o naborze: https://www.gov.pl/attachment/1083232e-be79-4554-bd11-367bb96f5943 – opisany jest w nim sposób złożenia uproszczonego wniosku o dofinansowanie. Wnioski składane są elektronicznie poprzez system Rejestr Żłobków Modul 2 https://rejestrzlobkow.mrips.gov.pl/login

Pod poniższym linkiem znajduje się natomiast algorytm zastosowany do podziału środków Maluch+ pomiędzy gminy. Kluczowe są informacje zawarte w ostatnich kolumnach, tj. dotyczące kwoty zagwarantowanej danej gminie oraz liczb miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

https://www.gov.pl/attachment/73806395-8096-4f02-a89a-f07a276e35f2