Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o ogłoszeniu w dniu 10 marca 2023 r. przez Wojewodę Podlaskiego, konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2023 r. w województwie podlaskim w ramach Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w latach 2022,2023 i 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

Obszar pomocy społecznej, w którym możliwe jest wsparcie finansowe w 2023 r. to udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez:

  1. Opracowanie i realizację programów służących budowaniu lokalnego systemu pomocy rodzinie oraz zapobieganiu patologii rodziny, promowanie wartości rodzinnych, solidarności międzypokoleniowej;
  2. Opracowanie i realizację programów służących wzmacnianiu i usprawnieniu systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych;
  3. Opracowanie i realizację programów służących podniesieniu jakości usług w placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego):

  • na adres Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
  • w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok.9

Na realizację zadania w budżecie Wojewody w 2023 r. przewidziano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest w: Biuletynie Informacji Publicznej PUW w Białymstoku, http://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ oraz na stronie internetowej PUW w Białymstoku: https://puw.bip.gov.pl/program-finansowego-wspierania-programow-w-okreslonych-obszarach-pomocy-spolecznej/program-finansowego-wspierania-przez-wojewode-podlaskiego-programow-w-okreslonych-obszarach-pomocy-spolecznej-realizowanych-w-2022-2023-2024-roku.html

Informacje w sprawie składania ofert są udzielane w godzinach pracy urzęduj. w poniedziałek w godz. 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerami telefonów: 85 743 94 43, 85 743 96 67.