Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028

W związku z zakończeniem kadencji 2018-2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358), za powołanie członków Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych rozpoczęła procedurę powoływania nowych składów RKE na okres 2023-2028.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działają przy urzędach marszałkowskich lub na mocy decyzji marszałka województwa przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest marszałek województwa.

Członkami RKE mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, zgłoszeni przez marszałka danego województwa. Członków RKE powołuje CKE na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 24.03.2023 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

Materiały do pobrania: