Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025”

Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025”

Szanowni Państwo,      

Uchwała Nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Strategią rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035 r.), nakłada na samorządy województw obowiązek opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, przy jednoczesnym wskazaniu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej jako podmiotów koordynujących działania związane z rozwojem usług społecznych na poziomie regionalnym.

Prace nad przygotowaniem „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie  Podlaskim na lata 2023-2025” prowadzone były przez Zespół ds. opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, powołany w dniu 15 listopada 2022 roku Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy merytorycznym wsparciu przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych z terenu województwa podlaskiego.

W związku z powyższym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności: samorządy gminne, powiatowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa, a także mieszkańców województwa podlaskiego, do zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025”.

Uwagi oraz opinie dotyczące projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025”, można zgłosić w trzech proponowanych formach:

  • przekazać osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku, w godzinach od 7.30 do 15.30 (sekretariat, piętro II, pokój nr 116)
  • przekazać drogą pocztową na adres ROPS: Kombatantów 7, 15-110 Białystok
  • przekazać drogą elektroniczną na adres:rops@rops-bialystok.pl

Termin konsultacji: 23.05.2023 r. – 5.06.2023 r.

(Uwagi oraz opinie, które wpłyną poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku).

Treść projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji
w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025”, dostępna jest:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.podlaskie.eu
  • na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku: www.rops-bialystok.pl

Uwagi i opinie dotyczące treści Regionalnego Planu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną, prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Państwa opinie pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Załączniki do pobrania: