Konferencja „Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy” – 14.05.2013 r.

14 maja 2013 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowała senacką konferencję, na której jej przewodniczący, senator Mieczysław Augustyn zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Jako uprawnione do świadczeń z tytułu niesamodzielności ustawa wskazuje wszystkie osoby powyżej 18. roku życia z orzeczonym stopniem niesprawności oraz ich rodziny. Podstawowe cele i założenia proponowanych zmian to: autonomia i podmiotowość osób niesamodzielnych, współdziałanie i uzupełnianie się systemów i podmiotów, centralna rola rodziny w procesie opieki, równa wielkość i dostęp do świadczeń, konkurencyjność i jednakowe traktowanie świadczeniodawców, minimum ingerencji i wykorzystanie istniejących struktur, udział ekspertów i interesariuszy w monitoringu i korektach systemu. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie tzw. czeku opiekuńczego, nowego urlopu w celu sprawowania opieki, możliwość refundacji kosztów opieki, tzw. opiekę wytchnieniową i teleopiekę. Dzięki nowym rozwiązaniom samorządy uzyskają realne możliwości wykonywania zadań opiekuńczych, a ich zakres zostanie dostosowany do możliwości finansowych. Ustawa pozwoli na stworzenie jednolitego, konkurencyjnego rynku usług opiekuńczych i otworzy drogę do powstania blisko 200 tys. nowych miejsc pracy oraz legalizacji zatrudnienia opiekunów pracujących w szarej strefie. Dzięki jednolitym standardom, wymogom kwalifikacyjnym, szkoleniom i wprowadzeniu nowego zawodu – asystenta osoby niesamodzielnej, zdecydowanie wzrośnie bezpieczeństwo osób niesamodzielnych i poziom usług opiekuńczych.

Podczas spotkania dr Zofia Czepulis-Rutkowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych nakreśliła europejską perspektywę sytuacji w opiece długoterminowej. Sytuację opieki długoterminowej w Polsce w świetle najnowszych badań przedstawił prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Do pobrania:

Projekt ustawy

Komentarz

Więcej informacji na temat konferencji na stronie:  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,5392,konferencja-pomoc-osobom-niesamodzielnym-prezentacja-projektu-ustawy.html