Raport – Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza

Prezentujemy Państwu wyniki najnowszego badania „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”. Przedmiotowy raport jest efektem dwóch badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Pierwsza część materiału prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Zaprezentowana analiza dotyczy roku 2011 i określa stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców województwa podlaskiego oraz informuje o zróżnicowaniu gmin, powiatów oraz województw ze względu na poziom ubóstwa.

Druga część raportu zawiera wyniki badania „Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa podlaskiego”. Badanie miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone  w gospodarstwach domowych zlokalizowanych we wszystkich powiatach województwa podlaskiego.

Informacje zebrane w wyniku badań stanowią syntetyczny zbiór wiedzy o zagrożeniu ubóstwem w województwie podlaskim. Przedstawione opracowanie to nie tylko diagnoza skali przedmiotowego problemu ale również ujęcie przestrzenne najbardziej jak i najmniej zagrożonych ubóstwem rejonów naszego województwa.

Zapraszamy do lektury!

RAPORT – „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”